Prawa Konsumenta

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW
Przepisy ustawy o prawach konsumenta zaczną obwiązywać od 25 grudnia 2014 roku.

Ustawa wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE. Nowe prawo zacznie obowiązywać w ciągu sześciu miesięcy od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw RP, czyli od 25 grudnia 2014 roku.

Akta prawne:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dn. 25.10.2011 w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dz. U. UE L 304/64 z dn. 22.11.2011
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Żródło http://www.uokik.gov.pl

Prawo odstąpienia od umowy stanowi szczególne uprawnienie KONSUMENTA dokonującego zakupu na odległość np. przez stronę WWW sklepu internetowego. Przyznanie takiego uprawnienia wyniknęło z faktu, iż Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy.
Dnia 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która uchyla dotychczasowe przepisy dotyczy m.in. prawa odstąpienia od umowy. Jednakże należy mieć na względzie, że konsumenci obsłużeni przed 25.12 nadal będą korzystać z uprawnienia na starych zasadach, zaś po 25.12 obowiązywać będzie nowelizacja prawa ujednolicająca zasady handlu w Internecie w całej UE. W związku z tym artykuł wskazuje najważniejsze kwestie dotyczące prawa odstąpienia od umowy przed i po wejściu w życie nowych przepisów, a zagadnienia omówione zostały na podstawie najczęściej zadawanych pytań zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Przedmiot obrotu treściami cyfrowymi i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa będą przedmiotem osobnego opracowania.

Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorcą – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy KONSUMENTEM, a PRZEDSIĘBIORCĄ (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na ODLEGŁOŚĆ.

Klauzule niedozwolone – są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie.

Prawo odstąpienia obowiązujące przed 25.12.2014 r.

Prawo odstąpienia obowiązujące od 25.12.2014 r.

Jaka ustawa reguluje prawo odstąpienia od umowy?

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Kto może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Wyłącznie KONSUMENT, czyli osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wyłącznie KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Czy konsument może skorzystać z uprawnienia kupując w sklepie stacjonarnym?

NIE – uprawnienie dot. wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

NIE – uprawnienie dot, wyłącznie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Czy konsument może skorzystać z uprawnienia kupując w sklepie internetowym, a odbierając osobiście?

TAK

TAK

Czy konsument musi wskazać powód skorzystania z uprawnienia?

NIE – konsument może skorzystać w uprawnienia bez podania przyczyny

NIE – konsument może skorzystać w uprawnienia bez podania przyczyny

Jaki jest czas na skorzystanie z uprawnienia?

10 dni od dnia doręczenia produktu.

14 dni od dnia doręczenia produktu;

Uwaga! Konsument niepoinformowany o prawie odstąpienia od umowy będzie miał na skorzystanie z uprawnienia do 12 miesięcy.

Kto ponosi koszty za skorzystanie z odstąpienia od umowy?

Konsument może odstąpić od umowy bez ponoszenia nadmiernych trudności lub kosztów.
Ustawa nie mówi o tym wprost, jednakże przyjęto, że konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej:
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się na ich ponoszenie lub nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

Jakie są skutki skorzystania z odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Jakie są prawa i obowiązki sprzedawcy?

1) sprzedawca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
2) sprzedawca nie może żądać „odstępnego” (np. potrącenia jakiejś kwoty z uiszczonej ceny towaru) za to, że konsument odstępuje od umowy.
3) Sprzedawca powinien poinformować Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

1) sprzedawca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
2) Sprzedawca MUSI udostępnić wzór oświadczenia od umowy przez Konsumenta.
3) Sprzedawca MUSI poinformować o prawie odstąpienia od umowy stronie oraz na każdym etapie realizacji zamówienia. KONIECZNA JEST INFORMACJA NA STRONIE WWW SKLEPU.
4) Sprzedawca jeżeli nie zaproponuje, że sam odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu ZWROTU PŁATNOŚCI do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

Jakie są prawa i obowiązki konsumenta?

1) Konsument powinien w ciągu 10 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie stosowne oświadczenie.
2) Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
3) Konsument może korzystać z rzeczy w trybie „zwykłego zarządu”.
4) Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę)
5) Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

1) Konsument powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie, którego wzór powinien być dostępny na stronie WWW sklepu.
2) Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca sam zaproponował, że towar odbierze.
3) Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę)
4) Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

Czy konsument może odpowiadać za zużycie zwracanego towaru?

Zmiana w granicach zwykłego zarządu to taka zmiana, która jest wynikiem normalnego korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem (np. przymiarka, odpakowanie, sprawdzenie). O tym, czy zmiana mieściła się w granicach zwykłego zarządu decydują, więc okoliczności konkretnego przypadku obejmujące m.in. rodzaj i właściwości towaru

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
UWAGA! Jeżeli konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

(*) Tekst oznaczony tym kolorem dotyczy najistotniejszych zmian po wejściu w życie nowej ustawy 25 grudnia 2014 r.

Źródło: http://blog.sote.pl/2014/10/01/odstapienie-od-umowy/