Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i o gospodarce opakowaniami

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i o gospodarce opakowaniami

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz.U. z 23.10.2015 r. poz. 1688). 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888), która określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Firma PHU PERFEKT Mirosław Dąbrowski jest wprowadzającym sprzęt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych (nie przeznaczonych do użytku domowego) oraz wprowadzającym produkty w opakowaniach i jako wprowadzający posiada nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Numer Rejestrowy BDO: 000095602.

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 

Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na obowiązek selektywnego zbierania jego odpadów:

Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu

Organizacją, z którą  firma PHU PERFEKT Mirosław Dąbrowski podpisała umowę na zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego jest:

ElektroEko Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

02-457 Warszawa, ul. Łopuszańska 95
Numer Rejestrowy BDO 000005953, KRS 0000256581, REGON 140447416, NIP 5272498956
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 5 000 000 PLN w całości opłacony

"http://elektroniczne-odpady.pl/"

Informacje o innych lokalnych punktach zbiórki zużytego sprzętu można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego:
tel. 22 59 79 200 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
tel. 22 36 92 234, 22 36 92 351 (GIOŚ).

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: "http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php"

https://bdo.mos.gov.pl/web/