Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodna z Regulaminem Sklepu Internetowego www.perfektsklep.pl

VIII Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. 3 Maja 8 Budynek A2, 05-800 Pruszków i/lub adres e-mail info@perfektsklep.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. 3 Maja 8 Budynek A2, 05-800 Pruszków.

4.Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5.Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

 Firma PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski,

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, Budynek A2

NIP 534-104-12-73,

www.perfektsklep.plFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Dane do przelewu zwrotnego
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Wzór formularza reklamacyjnego
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

FORMULARZ

RĘKOJMI/ ZWROTU / WYMIANYMiejscowość i data

Dane Użytkownika

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

 Firma PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski,

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, Budynek A2

NIP 534-104-12-73,

www.perfektsklep.pl


Nazwa reklamowanego produktu

…...........................................................................................................

.............................................................................................................

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………....

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………...

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

podstawą zgłoszenia reklamacji  naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu:
(podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez:
(niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania  reklamacji):

a)naprawę;

b)wymianę;

c)obniżenie ceny

lub:

d) dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku

…....................................................................................................................................

nr rachunku …..................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ..........................................DATA.........................................................

.................................…………………

PODPIS